නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් ජංගම දුරකථනය
මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 45 2222235 +94 45 2222140 +94 71 4423760
නිතීඥ එස්.බී.උ‍ඩෝවිට මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 45 2222236 +94 45 2222236 +94 71 8019974
ජී.ඩී.එල්. උදයකුමාරි මෙනවිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ‍ලේකම් +94 45 3129651 -- +94 71 8748372
බී.එච්.එස්.ධනවර්ධන මහත්මිය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 45 2232693  +94 45 2223097 +94 71 8675166 
එස්.ඩී.ඩී.ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 45 2222420 +94 45 2222142 +94 71 6379875 
එස්.පී.චන්ද්‍රපාල මහතා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක +94 45 2230404  +94 45 2230404 +94 71 4437361 
ඩබ්.පී.සමන්තිලක මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්) +94 45 2222870 +94 45 2226000 +94 71 8254969 
බී.එම්.යූ.බී.සරත් චන්ද්‍රසිරි මහතා අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94 45 2231228 +94 45 2231228 +94 71 8241169
ටී.එම්.එස්. තෙන්නකෝන් මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) +94 45 2231228 +94 45 2231228 +94 71 3486560
ඩබ්.ඩී.සී.අයි.වර්ණකුලසූරිය මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 45 2222141 +94 45 2223097 +94 71 2029737  
එල්.ඩබ්.එස්.නාවුල්ලගේ මෙනවිය ගණකාධිකාරී +94 45 2224520 +94 45 2222420 +94 71 3539919
ඒ.ඒ.සී.කරුණාතිලක මෙනවිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු +94 45 2222982 +94 45 2226033 +94 71 8411047 
ජේ.ඒ.එස්.පී.ජයසිංහ මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 45 2223688 +94 45 2223688 +94 71 8100392 
බී.ජී.කුමාරි ප්‍රේමලතා මහත්මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යලේඛනඥ +94 45 2222195 +94 45 2222195 +94 71 4396564  
ප්‍රියන්ත ජයසේන මහතා සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක +94 45 2222826 +94 45 2222141 +94 77 6219371
නිමල් රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය නිලධාරී +94 45 2224657 +94 45 2224657  +94 71 4445197 
පී.විමලසේන මහතා ස්ථානභාර නිලධාරී  +94 45 2226299 +94 45 2226299  +94 71 5621390  
එන්.යූ.නවරත්න මහත්මිය ඉඩම් රෙජිර්ට්‍රාර් +94 45 2222833 +94 45 2222238 +94 71 8061903
එස්.එච්.එම්.මංජුල මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා) +94 45 2222991 +94 45 2222991 +94 77 3957877  
උපුල් ප්‍රේමකුමාර මහතා

ප්‍රධාන මෝටර් රථ පරීක්ෂක

+94 45 2222481  +94 45 2222481   +94 71 8417948 

පුවත් සහ සිදුවීම්