අනු
අංකය
නම

ග්‍රාම නිලධාරී
වසම් සංඛ්‍යාව

1 අයගම 21
2 ඇඹිලිපිටිය 40
3 ඇලපාත 20
4 ඇහැලියගොඩ 44
5 ඉඹුල්පේ 50
6 ඕපනායක 20
7 කලවාන 33
8 කහවත්ත 21
9 කිරිඇල්ල 17
10 කුරුවිට 39
11 කොලොන්න 29
12 ගොඩකවෙල 44
13 නිවිතිගල 24
14 පැල්මඩුල්ල 37
15 බලංගොඩ 53
16 රත්නපුර 53
17 වැලිගෙපොල 30

පුවත් සහ සිදුවීම්