பெயர் பதவி தொ​.இல தொ.நகல் கைப்பேசி
திருமதி. மாலனி லொகுபோதாகம மாவட்ட செயலாளர் +94 45 2222235 +94 45 2222141 +94 71 4423760
திரு. எஸ்.பீ. உடோவிட்ட மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் +94 45 2222236 +94 45 2222236 +94 71 8019974
திருமதி. ஜி.டி.எல். உதயகுமாரி  மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் +94 45 2226007 +94 45 2222236 +94 71 8748372
திருமதி. பீ.எச்.எஸ். தனவர்தன உதவி மாவட்ட செயலாளர் +94 45 2232693  +94 45 2222141  +94 71 8675166 
திரு. எஸ்.டீ.டீ. பெர்னான்டோ தலைமை கணக்காளர் +94 45 2222420 +94 45 2222142 +94 71 6379875 
திரு. எஸ்.பீ. சந்திரபால தலைமை உள்ளக கணக்காளர் +94 45 2230404  +94 45 2230404 +94 71 4437361 
திரு. டபி.பீ. சமன்திலக திட்டமிடல் பணிப்பாளர் +94 45 2222870 +94 45 2226000 +94 71 8254969 
திரு. பீ.எம்.யூ.பீ.சரத் சந்திரசிறி  விவசாய பணிப்பாளர் +94 45 2231228 +94 45 2231228 +94 71 8241169 
திரு. டீ.எம்.எஸ். தென்னகோன் உதவிப் பணிப்பளர் (உரம்) +94 45 2231228 +94 45 2231228 +94 71 3486560
திரு. பீ.ஜி. ஜயசேன உதவிப் பணிப்பளர் (உரம்) +94 45 2231228 +94 45 2231228 +94 77 8558855
திருமதி. டபி.டீ.சீ.ஐ. வர்ணகுலசூரிய நிர்வாக உத்தியோகத்தர் +94 45 2222141 +94 45 2222141 +94 71 2029737 
எல்.டபிள்யூ.எஸ். நவுலே கணக்காளர் +94 45 2224520 +94 45 2222420 +94 71 3539919
செல்வி. ஏ.ஏ.சீ. கருணாதிலக பொறியியலாளர் +94 45 2226033 +94 45 2222141 +94 71 8411047 
திரு. ஜே.ஏ.எஸ்.பீ. ஜயசிங்க உதவி சமுர்த்தி ஆணையாளர் +94 45 2223688 +94 45 2223688 +94 71 8100392 
திரு. எஸ்.எச்.எம். மஞ்சுல உதவி பணிப்பளர் (அனர்த்தம்) +94 45 2222991 +94 45 2222991 +94 77 3957877
திரு. டபி.எச். டயஸ் உதவி பணிப்பளர் (திட்டமிடல்) +94 45 2222870 +94 45 2226000 +94 71 8018024
திரு. டீ.பீ. தயாவன்ஷ உதவி பணிப்பளர் (திட்டமிடல்) +94 45 2222870 +94 45 2226000 +94 71 8040619
திருமதி. ஏ.ஏ.பீ. சரோஜினி உதவி பணிப்பளர் (திட்டமிடல்) +94 45 2228225 +94 45 2226000 +94 71 8337997
திருமதி. பீ.ஜி. குமாரி பிரேமலதா சிரேஷ்ட புள்ளியியலாளர் +94 45 2222195 +94 45 2222195 +94 71 4396564 
திரு. பிரியந்த ஜயசேன உதவி வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டாளர் +94 45 2222826 +94 45 2222141 +94 77 6219371 
திரு. நிமல் ராஜபக்ஷ ஊடக உத்தியோகத்தர் +94 45 2224657 +94 45 2224657  +94 71 4445197 
திரு. பீ. விமலசேன பொறுப்பாளர் +94 45 2226299 +94 45 2226299  +94 71 5621390 
திருமதி. என்.யு. நவரத்ன நில பதிவாளர் +94 45 2222833 +94 45 2222238 +94 71 8061903 
திரு. ஜே.பி.ஏ. ஜெயசேகர

தலைமை பரீட்சையாளர்

+94 45 2222481  +94 45 2222481   +94 777788214