ග්‍රාම ශක්ති සබරගමුව පළාත් වැඩසටහන - ජාතික රූපවාහිනි  හා හිරු ප්‍රවෘත්ති

අගමැතිතුමා අතින් ඉඩම් ඔප්පු 4000 බෙදා දීමේ වැඩසටහන - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - ITN ප්‍රවෘත්ති

ගම්මැද්ද V_FORCE - සිරස TV ප්‍රවෘත්ති

සසුනට අරුණ වැඩසටහන යටතේ මැද්දෙකන්ද ශ්‍රී පරමානන්දාරාම විහාරයේ චෛත්‍ය සඳහා මුල් ගල තැබීම.

ගම්මැද්ද  V_FORCE - Sirasa TV ප්‍රවෘත්ති - 2018.09.29

රත්නපුර ගංඟා පතල්

ශ්‍රී පාද සමය ආරම්භය පිළිබද සාකච්ජාව (දෙරණ ප්‍රවෘත්ති - 2018.11.18)

UTV ප්‍රවෘත්ති (2019.01.27)

 “රන් මාවත්” ජාතික උත්සවය හා දෙමුවාවත පාලම විවෘත කිරීම = ITN  ප්‍රවෘත්ති (2019.05.12)

ඉඩම් ඔප්පු දස ලක්ෂයක් බෙදා දීමේ ජාතික උත්සවයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් දෙවන උත්සවය = ITN  ප්‍රවෘත්ති (2019.07.28)

සමන්දෙවි වරුණ - 2019 = ITN  ප්‍රවෘාත්ති (2019.09.11)

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය 72 වන නිදහස් දින උළෙල වැඩසටහන = ITN  ප්‍රවෘත්ති (2020.02.04)

 

නුග සෙවන වැඩසටහන (2020.05.22)

පුවත් සහ සිදුවීම්