இல. பெயர் கிராம சேவகர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை
1 அயகம 21
2 எம்பிலிப்பிட்டிய 40
3 எலபாத 20
4 எஹெளியகொட 44
5 இம்புல்பே 50
6 ஒப்பனையாக 20
7 கலவான 33
8 கஹவத்த 21
9 கிரியெல்ல 17
10 குருவிட 39
11 கொலொன்ன 29
12 கொடகவெல 44
13 நிவிதிகளை 24
14 பெல்மடுல்ல 37
15 பலான்கொட 53
16 இரத்தினபுரி 53
17 வெலிகெபொல 30