• රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය තුල කිසිඳු දුම්රිය ස්ථානයක් පිහි‍ටා නැත.

පුවත් සහ සිදුවීම්