පොලිස් ස්ථානය දුරකථන අංකය
රත්නපුර +94 45 2222222
වේවැල්වත්ත +94 45 2226122 
බලංගොඩ +94 45 2287422
ඕපනායක +94 45 2270122
කල්තොට +94 45 3471050
වැලිගෙපොල +94 45 2271222
කහවත්ත +94 45 2270488
රක්වාන +94 45 2246231
ගොඩකවෙල +94 45 2240323
අයගම +94 45 2250122
කලවාන +94 45 2255922
නිවිතිගල +94 45 2279223
කුරුවිට +94 45 2262223
ඇහැලියගොඩ +94 36 2258390
කිරිඇල්ල +94 45 2265822
ඇඹිලිපිටිය +94 47 2230223
කුට්ටිගල +94 45 3489290
කොලොන්න +94 45 2260222
පනාමුර +94 47 3489294
උඩවලව +94 47 2233222
පින්නවල +94 45 2050096
සිරිපාගම +94 45 3471122
පැල්මඩුල්ල +94 45 2276322

 

පුවත් සහ සිදුවීම්