නැණසල මධ්‍යස්ථානය

සම්බන්ධීකරණ

දුරකථන අංකය

1

අරුණළු තරුණ සංසඳය -ඇලපාත

සම්පත් පුෂ්පකුමාර මහතා

 

2

අයගම ශ්‍රී සේභිත දහම් පාසැල

පූජ්‍ය නිවිතිගල ධම්මදින්න ස්වාමීන්වහන්සේ

045-2250062 0775-368985 / 0719-348260

3

බලංගොඩ නැණසල

උදේශ් මාලිකාරත්න

+94-45-2286646

4

බෙලිහුල්ඔය සුභ සාධක සංගමය

ඩබ්.එච්.එම්.එම්.ප්‍රසන්ජන් විජේකෝන් මහතා / කුලරත්න මහතා

045-2280379 / 045-2280163 /075-8068340

5

දෙල්වල නැණසල

පී.එන්.සරත් විමලානන්ද මහතා

045-5675168

6

ඥානාරාම පුරාණ විහාරස්ථානය

පූජ්‍ය ධම්මික ස්වාමීන්වහන්සේ

045-2229345

7

ගොඩකවෙල නැණසල

ප්‍රියංගනී මහත්මිය

047-3451704

8

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඉඹුල්පේ

එච්.ජී.ඩී.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා / බන්දුල මහතා

045-2286628

9

කලවාන නැණසල

එච්.එම්.මධුශංක මහතා

045-5675168 / 045-5674954 / 045-2255786 / 072-8491000

10

කාන්තා මහ සංගමය

එම්.අනුලාවතී මහත්මිය

045-2227078

11

කැටේපොල දකුණ ග්‍රාමීය සංවිධානය, ශ්‍රී අභිනවාරාමය

චමින්ද ලක්ෂ්මන් සිල්වා මහතා

075-5340048

12

කුමාරතුංග පුස්ථකාලය ,මොරහැල,බලංගොඩ

ඩී.ආර්.ඉන්ද්‍ර ගුණතිලක මහතා / බී.එස්.වතුකාරවත්ත මහත්මිය

045-2287361 / 0716-830627 / 0714-486336

13

මඩුවන්වෙල

ජී.ඒ.රණසිංහ මහතා

047-5612261

14

මීගහගොඩ පුරාණ විහාරය

පූජ්‍ය සීලරතන ස්වාමීන්වහන්සේ

045-2274729

15

නිර්මාණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය - මුදුන්කොටුව

එස්.එස්.සිරිවර්ධන මහතා

045-3463009

31

ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමිතිය -උල්ලිදුවාව

සමන්ත ගමගේ මහතා

 

32

සමන් දේවාලය - රත්නපුර

 

045-2222227

33

සර්වෝදය සමිතිය

කීර්ති මහතා

047-2232018/

34

සර්වෝදය සමිතිය - ඕපනායක

නාලනී ලතා මහත්මිය

045-2270674

35

ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය

පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත ස්වාමීන්වහන්සේ

047-2230088

36

ශ්‍රී ඥානසිංහ තපෝවන විහාරය

පූජ්‍ය ඥානවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ

045-2222052

37

ශ්‍රී ජයබෝධිරාජාරාමය

පූජ්‍ය චනරතන ස්වාමීන්වහන්සේ

045-5675888

38

ශ්‍රී ලංකා භාරතීය ධර්මදූත ආශ්‍රමය

පූජ්‍ය මිත්‍ය ඥානවාසී ස්වාමීන්වහන්සේ

045-2279930

39

ශ්‍රී මහින්දාරාමය

පූජ්‍ය බුද්ධවසන්ත ස්වාමීන්වහන්සේ

045-2279845

41

ශ්‍රී රෝහණ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය- සූරියකන්ද

එච්.පී.හිරිපිටිය මහතා/පූජ්‍ය බිබිලේගම ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ

0777-109780

42

ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය - පැල්මඩුල්ල

පූජ්‍ය නසිත ස්වාමීන්වහන්සේ

045-3607139

43

සුමන විද්‍යයතන පිරිවෙණ

පූජ්‍ය කන්තලේ විජිතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ

036-2258354

45

සුරක්ෂා එකමුතුව

සී.ඒකනායක මහතා

045-2260188

46

තරුණ සමාජය -කුරුවිට

ඊ.ඒ.ටී.සී.පී.එදිිරිසිංහ මහතා

045-2264331

47

තලංගම මල්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය-මාරපන

කේ.ඩී.ටෙනිසන් නිශාන්ත මහතා

045-5618627

48

තිඹොල්කැටිය

විරාජ් තුෂාර මහතා

0115-687787

49

තෝරකොළයාය නැණසල

ජයවර්ධන වසන්ත මහතා

047-5670524

50

තොටපල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය - ඉඹුල්පේ

එච්.ඩී. / Mr. Bandula

071-2254213 / 045-2286628 / 072-8145375 / 077-9008758

51

Vanik Information Technology - Embilipitiya

Mr.Janaka

047-2261531

52

Weligepola Public Library - weligepola

Mr.K.O.K.P.Jayasinghe Mr.Shakila (Chirman)

045-2270675 / 0773-331696 / 0718-286029

53

Yodagama Nenasala

Ms. Shriyani Bandaranayake

472261890

පුවත් සහ සිදුවීම්