දිනය රැස්වීම/සාකච්ජා ස්ථානය
2019.08.01 උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන්ට පත්වීම් ප්‍රදානය හා SMART SRI LANKA දිස්ත්‍රික් කමිටුව

කාර්යාලය 

2019.08.03

ගම්පෙරළිය ප්‍රගති සමාලෝචනය

කාර්යාලය
2019.08.05

ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ප්‍රගති රැස්වීම

කාර්යාලය

2019.08.06

භූ විද්‍යා පතල් කැණීමේ කාර්යාංශයේ වැඩසටහන

පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
2019.08.08

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැස්වීම

ඕපනායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
2019.08.13

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව

රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 2019.08.16

විගණන කළමනාකරණ කමිටුව

කාර්යාලය
 2019.08.20

දිස්ත්‍රික් කමිටු

කාර්යාලය

 

 
 

පුවත් සහ සිදුවීම්