දිනය රැස්වීම/සාකච්ජා ස්ථානය
2020.01.07 ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැස්වීම

කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

2020.01.09

ආණ්ඩුකාරතුමා සමග රැස්වීම

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, සබරගමුව පළාත් සභාව
2020.01.14

මිල කමිටුව

කාර්යාලය

2020.01.23

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව

කාර්යාලය
2020.01.23 

දිසාපති සමුළුව 

SLIDA
2020.01.24
දිසාපති සමුළුව  SLIDA 
2020.01.30

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම

රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 


 

 
 

පුවත් සහ සිදුවීම්