මූලික රෝහල්

 • බලංගොඩ
 • කලවාන
 • ඇඹිලිපිටිය
 • කහවත්ත
 • ඇහැලියගොඩ

ප්‍රාදේශීය රෝහල්

 • අයගම
 • බෙලිහුල්ඔය
 • චන්ද්‍රිකා වැව
 • ඇන්දාන
 • එරත්න
 • ගල්ලෑල්ල
 • ගිලිමලේ
 • ගොඩකවෙල
 • හුණුවල
 • කල්තොට
 • කිරිඇල්ල

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාල

 • අයගම
 • බලංගොඩ
 • ඇහැලියගොඩ
 • ඇලපාත
 • ඇඹිලිපිටිය
 • ගොඩකවෙල
 • ඉඹුල්පේ
 • කහවත්ත
 • කිරිඇල්ල
 • කොලොන්න
 • කුරුවිට
 • නිවිතිගල
 • ඕපනායක
 • පැල්මඩුල්ල
 • රත්නපුර
 • වැලිගෙපොල

පෞද්ගලික රෝහල්

 • සිංහ රෝහල
 • ආර්යා රෝහල
 • ආලෝකා රෝහල

 

පුවත් සහ සිදුවීම්