வாக்கெடுப்பு பிரிவுகள்
இரத்தினபுரி
எஹெளியகொட
நிவித்திகல
கலவான
பலான்கொட
கொலொன்ன
ரகவானா
பெல்மடுல்ல