දිනය රැස්වීම/සාකච්ජාව ස්ථානය
2019.03.07 ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සාකච්ජාව

රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

2019.03.09 කන්න රැස්වීම කල්තොට
2019.03.14 දිසාපති සමුළුව SLIDA
2019.03.15 දිසාපති සමුළුව SLIDA
2019.03.25 දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
  පස් හා බොරළු කමිටුව දිස්ත්‍රික්‍ ලේකම් කාර්යාලය
2019.03.26  දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව  දිස්ත්‍රික්‍ ලේකම් කාර්යාලය 
දිස්ත්‍රික් ආපදා කමිටු රැස්වීම  දිස්ත්‍රික්‍ ලේකම් කාර්යාලය