ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

ජී.ඩී.එල්. උදයකුමාරි මෙනවිය                 අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්     045-2226007/071-8748372

 

විකල්ප තොරතුරු නිලධාරී I

බී.එච්.එස්. ධනවර්ධන මිය                      සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්      045-2232693/071-8675166

 

විකල්ප තොරතුරු නිලධාරී II

ඩබ්.පී. සමන්තිලක මයා                         අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)             045-2226000/071-8254969

පුවත් සහ සිදුවීම්