තොරතුරු නිලධාරී 

එස්.බී.උඩෝවිට මහතා                  අතිරේක දිස්ත්‍රික් ‌‌ලේකම්        0452222236/0718019974

තොරතුරු නිලධාරී - II

ඩබ්.පී.සමන්තිලක මහතා               අධ්‍යක්ෂ  (සැළසුම්)              0452226000/0718254969

බී.එච්.එස්.ධනවර්ධන මිය               සහකාර දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම්         0452232693/0718675166

 

පුවත් සහ සිදුවීම්