29"සුරක්ෂිත දේශයක් - සෞභාග්යොමත් රටක්" තේමාව යටතේ 2020 වර්ෂයේ 72 වන නිදහස් සමරු උළෙල රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය උත්සවය අද දින පවත්වන ලදී.
දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය විසින් ජාතික කොඩිය ඔසවා උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළ අතර, පසුව සර්ව ආගමික වතාවත් කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව දේශයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් දිවිදුන් රණවිරුවන් සිහිකරමින් විනාඩියක නිශ්ශබ්ධතාවයක් ආරක්ෂා කරන ලදී.
ආගමික දේශනාවෙන් අනතුරුව නිදහසේ අරුත විදහා දක්වමින් අර්ථවත් දේශනයක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය විසින් සිදු කරන ලදී.
ඉන් අනතුරුව කාර්යාල පරිශ්‍රය තුළ පැල සිටුවීමේ කාර්යය සිදු කරන ලදී. එක් එක් අංශ විසින් තම තමන්ට වෙන්කර දුන් පැල සිදුවීමේ කාර්ය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව කාර්යාල පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන ආරම්භ කෙරෙණි.
මෙම වැඩසටහන සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා හා තුමිය ඇතුළු සියළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, පොලිස් අධිකාරිතුමන් හා කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්