24රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය 2020.02.27 වන දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය නව ගොඩනැගිල්ලෙහි ස්ථාපිත කිරීම සිදු කරන ලදී. සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මැතිතුමා හා රත්නපුර මහ දිසාපතිතුමිය මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන පවත්වන ලදී.
පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ඩී.එම්. මාලනී මැතිණිය, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් සුරංග අඹගහතැන්නේ මැතිතුමා, පළාත් සභාවෙහි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, වෙනත් දිස්ත්‍රික්කයන්හි නියෝජ්‍ය/සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන්, දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතනයන්හි ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, මැතිවරණ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි නිලධාරීන් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ සඳහා සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්