1

ගින්නෙන් වන අනතුරු මගහරවා ගැනීම හා ගිනි නිවීමේ උපකරන නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් 2019.07.02 දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී. 

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණියගේ උපදෙස් මත දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ මුදිත මංජුල මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම වැඩසටහන සිදු කරන ලදී. රත්නපුර මහා නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ නිලධාරීන්ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහන සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීින් සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්