06ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විසින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දුන් මුව ආවරණ හා විෂබීජ නාශක දියර 2020.05.11 දින රත්නපුර දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මියගේ හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩී.එල්. උදයකුමාරි මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත බෙදා දීම සිදු කරනලදී.
සමස්ථ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නියෝජනය කරමින් මෙම ද්‍රව්‍ය රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය වෙත හා කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා වෙත භාරදීම 2020.05.11 දින සිදු කරන ලදී.

පුවත් සහ සිදුවීම්