11නව සමෘද්ධි සහනාධාර හිමිකම්පත් ප්‍රදානය කිරිමේ ජාතික උත්සවයට සමගාමීව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් නව සමෘද්ධි හිමිකම්පත් ප්‍රදානය කිරිමේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් උත්සවය ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවි බල ගැන්වීමේ ගරු අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැල්මඩුල්ල ගන්කන්ද විද්‍යාලයීය ක්‍රිඩාංගනයේ දී පසු ගිය දා (2019-06-14 දා) විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නව සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් සංඛ්‍යාව 24947 ක් වන අතර ඉන් නව සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් 4500 දෙනෙකු සඳහා මෙදින (14 දා) සහනාධාර හිමිකම්පත් ප්‍රදානය කෙරිණි.
මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය කලමණාකරණ හා ආපදා කළමණාකරණ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැත්තුමා, අධිකරණ හා බණ්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාල මැතිණිය, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුනතා සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කරුණාරත්න පරනවිතාන මැතිතුමා, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ.ඒ.විජේතුංග මැතිතුමා. හේෂා විතානගේ මැතිතුමා ඇතුළු දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ දේශපාලන නියෝජිතයින්ද, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය, සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.ටී.ආර්.ඊ.එම්.එස්.පි.බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීහු රැසක් ද සහභාගී වූහ.

පුවත් සහ සිදුවීම්