12රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගං වතුර ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයන්හි ජීවත් වු බොහෝ ජනතාවක් මේ වන විට තම ස්ථීර වාසස්ථාන කරා යොමු කිරීමට කටයුතු කර ඇත. කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයෙන් මෙම සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයන්හි සිටින ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග හා ඒවා නිසි පරිදි සිදුකරන්නේද යන්න අධීක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය විසින් සිදු කරන ලදී.
ඒ අනුව, ගංවතුර ආපදා තත්ත්වය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහව යන අතරතුර දැනට රත්නපුර නගරය ආශ්‍රිතව බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානය, රත්නේෂ්වරම් ශිවන් කොවිල, කුඩුගල්වත්ත ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය ආදී සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයන්හි සිටින පවුල් සඳහා කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයෙන් මිදීම උදෙසා ගෙන ඇති ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩී.එල්. උදයකුමාරි මෙනවිය විසින් සොයා බැලීම පිණිස එම සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන නිරීක්ෂණය කිරීම 2020.05.20 දින සිදු කරන ලදී.

පුවත් සහ සිදුවීම්