16ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ම්‍යස්ථාන පිහිටුවීම සම්බන්ධව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසහනක් 2019.06.10 දින සබරගමුව පළාත් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මේ සඳහා සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ආචාර්ය ධම්ම දිසානායක මැතිතුමා, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ ලේකම් මියුරු භාෂිත මහතා, සබරගමුව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති සන්දනායක මහතා, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනනේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එරික් ප්‍රසන්න වීරවර්ධන මහතා, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.බී. උඩෝවිට මහතා හා ජී.ඩී.එල්. උදයකුමාරි මෙනවිය, සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හා වසම් භාර ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් සහභාගී විය.
එමෙන්ම, මෙම අවස්ථාවේ දී වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දේශනයක් මනෝ වෛද්‍ය ආචාර්ය චමින්ද විජේසිංහ මහතා විසින් සිදු කළ අතර, වැඩසටහනේ තාක්ෂණික ක්‍රියාවළිය පිළිබද දේශනයක් තාක්ෂණික නිලධාරී ලක්මාල් වීරමන්ත්‍රී මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

පුවත් සහ සිදුවීම්