20200101 08472420200101 095029

   2020 නව වර්ෂය සඳහා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය විසින් ආගමික වතාවක් සිදු කර රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥ්ඥාව ලබා දීමෙන් අනතුරුව සිදු කරන ලදී.
    රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥ්ඥාව ලබා දීමෙන් අනතුරුව පැල සිටුවීමේ වැඩසටහන් සිදු කරන ලදී. දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ‍ලේකම්තුමා ඇතුළු සියළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය මේ සඳහා සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්