20190916 093854

අන්තර්ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනයට සමගාමීව, රත්නපුර මැතිවරණ කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පළාත් පාලන ආයතන සභිකයන් සහ පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරග කර පැරදුන අපේක්ෂකයන් මැතිවරණ නීති සහ මැතිවරණ ක්‍රියාවළිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් රත්නපුර නවනගර පළාත් සභා පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී 2019.09.16 දින පැවැත් විය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා, පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය ධම්ම දිසානායක මහතා, දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය, රත්නපුර නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් සුරංග අඹගහතැන්නේ මහතා ඇතුළු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් හා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මහජන නියෝජිතයන් මේ සඳහා සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්