30රත්නපුර හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක කේන්ද්‍රකර ගනිමින් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව ජන්ද මධ්‍යස්ථානයක් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පැවැත්වීමේ පෙරහුරුවක් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හපුතලේ කහගල්ල ද්‍රවිඩ විද්‍යාලයේ දී 2020.06.14 දින පවත්වන ලදී.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මැතිණිය, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්තුමන්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ‍නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් සුරංග අඹගහතැන්නේ මහතා, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමන්, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, ග්‍රාම නිලධාරීන්, බදුල්ල/රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් මේ සඳහා සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්