261405ගංවතුර හේතුවෙන් මධ්‍යම අවධානම් හා අධි අවධානම් ආපදා තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත්වන ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ස්ටිකර් හා අත්පත්‍රිකා බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් සබරගමුව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මැතිතුමාගේ හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවිධානත්වයෙන් අද දින (2020.05.28) සිදු කරන ලදී.
රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දේවාලයගාව ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ කපුගම්පිටිය ග්‍රාමයේ ගංවතුර අධි අවධානම් හා මධ්‍ය අවධානම් කලාප වල පිහිටි නිවාස මේ සඳහා යොදා ගන්නා ලදී. මෙයට සමගාමීව කොව්ඩි - 19 වසන්ගත රෝග තත්ත්වයෙන් මිදීමට අදාළ උපදෙස් ප්‍රතිකාද ජනතාවද බෙදාදීම සිදු කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාව සඳහා සබරගමුව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා, රත්නපුර දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය. අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩී.එල්. උදයකුමාරි මෙනවිය, රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රදීපිකා ඉළුක්කුඹුර මහත්මිය, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ මුදිත මංජුල මහතා, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු අරුණ සමරතුංග මහතා, රත්නපුර මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක රොහාන් ඕලුගල මහතා, රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානයේ නිලධාරීන් මේ සඳහා සහභාගී විය.
එමෙන්ම ගංවතුර තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත්වන දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට, කලවාන, අයගම, කිරිඇල්ල, ඇලපාත, පැල්මඩුල්ල, නිවිතිගල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හිද මෙම වැඩසටහන මෙයට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

පුවත් සහ සිදුවීම්