20191226 0926352004.12.26 වන දින ඇති වු සුනාමි ඛේදවාචකය මුල්කරගනිමින් ආරම්භ කරන ලද ජාතික සුරක්ෂිතතා දිනය නිමිති කරගෙන දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී සැමරුම් වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.
ආගමික වතාවත් සිදුකරමින් සුනාමි ඛේදවාචකයෙන් මියගිය ජනතාව සිහිපත් කිරීම උදෙසා නිහඩතාවයක් ඵලකර වැඩසටහන ආරම්භ කළ අතර, දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජකාරී කාලය තුළ මුහුණදීමට සිදු වු සුනාමි අත්දැකීම් පිළිබඳව හා ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳ සහභාගී වු පිරිස දැනුවත් කිරීම සිදු කළාය.
ගරුතර සංඝරත්නය ඇතුළු අන්‍යාගමික පූජකතුමන්ලා, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩි.එල්. උදය කුමාරි මෙනවිය, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා) මුදිත මංජුල මහතා, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරිතුමා ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් හා දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් දූ දරුවන් මේ සඳහා සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්