20190726 130623රත්නපුර දිස්ත්‍රික් විවාහ, උප්පැන්න, මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් සංමයේ 48 වන සංවත්සර උත්සවය 2019.07.26 දින අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය අතුකෝරාළ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් විවාහ, උප්පැන්න, මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් සඳහා සාමදාන විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීමක් ද මෙහිදී සිද කළ අතර, පළාත් සභා හිටපු මංත්‍රී නිමල් වි‍ජේනායක මැතිතුමා, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතගම මැතිණිය, ඌව සබරගමුව කලාප භාර සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් නිශ්ශංක විජේසිරි මහතා, දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් නිල්මිණී යූ. නවරත්න මහත්මිය, දිස්ත්‍රික් හා ජාතික රෙජිස්ට්‍රාර් සංගමයේ නිලධාරීන් හා රෙජිස්ට්‍රාර් මහත්ම මහත්මීන් මේ සඳහා සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්