දිනය දිනය රාජකාරිය රාජකාරී ස්ථානය
1 සඳුදා  කාර්යාල රාජකාරී හා කූරගල පුරාවිද්‍යා භුමිය පිළිබඳ සාකච්ජාව කාර්යාලය 
2 අඟහරුවාදා   මිලට ගත් වී සහල් කිරීෆම් ගිවිසුම් රාජකාරී හා වී මෝල් පරීක්ෂාව ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා කොට්ඨාසය 
3 බදාදා මහජන දිනය කාර්යාලය
4 බ්‍රහස්පතින්දා  ආපදා නිවාස ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය 
5 සිකුරාදා (ර.ප්‍ර.නි.) පොසොන් පොහොය දිනය කාර්යාලය 
6 සෙනසුරාදා විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු පරීක්ෂාව කාර්යාලය 
7 ඉරිදා පිළිම තැන්පත් කිරීමේ හා බෞද්ධ තොරතුරු සන්නිවේදන පියස විවෘත කිරීෆම් උත්සවය සහභාගී වීම හා CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව කුරුවිට ශාන්තිපුර ආරියධම්ම නිකේතන විහාරස්ථානය හා අයගම, කලවාන 
8 සඳුදා   දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව හා ඩෙංගු මර්ධන කමිටුව කාර්යාලය හා සබරගමුව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරය 
9 අඟහරුවාදා උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරය 
10 බදාදා මහජන දිනය කාර්යාලය 
11 බ්‍රහස්පතින්දා හදිසි ආපදා අවම කිරිමේ ව්‍යාපෘති කටයුතු කිරිඇල්ල, ඇලපාත 
12 සිකුරාදා කාර්යාල රාජකාරි හා කොරෝනා දිස්ත්‍රික් කමිටුව කාර්යාලය 
13 සෙනසුරාදා විනය පරීක්ෂණ කටයුතු කාර්යාලය 
14 ඉරිදා CRIP ව්‍යාපෘති කටයුතු පැල්මඩුල්ල, රත්නපුර
15 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
16 අඟහරුවාදා කාර්යාල රාජකාරී හා ව්‍යාපෘති ගැටළු පරීක්ෂාව කාර්යාලය හා පලාබද්දල 
17 බදාදා මහජන දිනය කාර්යාලය 
18 බ්‍රහස්පතින්දා සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය 
19 සිකුරාදා  කාර්යාල රාජකාරී හා මැතිවරණයට අදාළ කටයුතු කාර්යාලය 
20 සෙනසුරාදා මැතිවරණයට අදාළ රාජකාරි  කාර්යාලය 
21 ඉරිදා CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව ඇලපාත, කලවාන 
22 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
23 අඟහරුවාදා ව්‍යාපෘති කටයුතු පැල්මඩුල්ල, කහවත්ත 
24 බදාදා මහජන දිනය කාර්යාලය 
25 බ්‍රහස්පතින්දා මැතිවරණ රාජකාරි කාර්යාලය 
26 සිකුරාදා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කටයුතු ගොඩකවෙල, කොලොන්න 
27 සෙනසුරාදා ව්‍යාපෘති ගෙවීම් පරීක්ෂාව ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට
28 ඉරිදා CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව අයගම, කලවාන 
29 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
30  අඟහරුවාදා  කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
       

පුවත් සහ සිදුවීම්