දිනය දිනය රාජකාරිය රාජකාරී ස්ථානය
1 බ්‍රහස්පතින්දා උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන්ට පත්වීම් ප්‍රදානය හා SMART SRI LANKA දිස්ත්‍රික් කමිටුව කාර්යාලය
2 සිකුරාදා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය මගින් මෙහෙයවන ආපදා වැඩසටහන කාර්යාලය 
3 සෙනසුරාදා ගම්පෙරළිය ප්‍රගති සමාලෝචනය කාර්යාලය
4 ඉරිදා CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව කලවාන, පොතුපිටිය, කුඩව 
5 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරී හා ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ප්‍රගති රැස්වීම  කාර්යාලය 
6 අගහරුවාදා භූ විද්‍යා පතල් කැණීමේ කාර්යාංශයේ වැඩසටහන පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 
7 බදාදා මහජන දිනය හා සමන් දේවාල කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ උත්සවය කාර්යාලය හා සමන් දේවාලය 
8 බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන්ගේ සාකච්ජාව ඕපනායක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 
9 සිකුරාදා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය 
10 සෙනසුරාදා  නිල සෙවන පරීක්ෂාව වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය 
11 ඉරිදා  CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව ඇලපාත, අයගම 
12 සඳුදා (ර.ප්‍ර.නි.) සංවර්ධන ප්‍රගති පරීක්ෂාව ශ්‍රී පලාබද්දල, රාස්සගල 
13 අගහරුවාදා  දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රත්නපුර 
14 බදාදා (පොහොය දිනය) ආගමික කටයුතු හා සමාජ සංවර්ධන කටයුතු පැල්මඩුල්ල, ගොඩකවෙල 
15 බ්‍රහස්පතින්දා කාර්යාල රාජකාරි  කාර්යාලය
16 සිකුරාදා විගණන කළමනාකරණ කමිටුව කාර්යාලය 
17 සෙනසුරාදා ආපදා ව්‍යාපෘති ප්‍රගති පරීක්ෂාව නිවිතිගල, කලවාන 
18 ඉරිදා සංවර්ධන කටයුතු පරීක්ෂාව ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය 
19 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
20 අගහරුවාදා දිස්ත්‍රික් කමිටු කාර්යාලය 
21 බදාදා මහජන දිනය  කාර්යාලය 
22 බ්‍රහස්පතින්දා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
23 සිකුරාදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
24 සෙනසුරාදා ව්‍යාපෘති කටයුතු කිරිඇල්ල, කරුවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 
25 ඉරිදා  CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව අයගම, කලවාන 
26 සඳුදා  කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
27 අගහරුවාදා  ආපදා ව්‍යාපෘති කටයුතු ඕපනායක, පැල්මඩුල්ල 
28 බදාදා  මහජන දිනය කාර්යාලය 
29 බ්‍රහස්පතින්දා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය 
30 සිකුරාදා ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය 
31 සෙනසුරාදා සංවර්ධන කටයුතු පරීක්ෂාව කහවත්ත. ගොඩකවෙල 

පුවත් සහ සිදුවීම්