දිනය දිනය රාජකාරිය රාජකාරී ස්ථානය
1 බදාදා මහජන දිනය කාර්යාලය
2 බ්‍රහස්පතින්දා ගිණුම් පියවීමේ රාජකාරී හා ප්‍රගති පරීක්ෂාව කුරුවිට, කිරිඇල්ල හා කාර්යාලය
3 සිකුරාදා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කටයුතු හා හාල් මෝල් පරීක්ෂාව ඇඹිලිපිටිය
4 සෙනසුරාදා ගිණුම් පියවීෆම් රාකාරී ක්ෂේත්‍රය හා කාර්යාලය
5 ඉරිදා  CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව අයගම, කලවාන
6 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය
7 අඟහරුවාදා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සාකච්ජාව කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
8 බදාදා මහජන දිනය කාර්යාලය
9 බ්‍රහස්පතින්දා ආණ්ඩුකාරතුමා සමග රැස්වීම ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, සබරගමුව පළාත් සභාව
10 සිකුරාදා (ර.ප්‍ර.නි.) ගිණුම් පියවීමේ රාජකාරි කාර්යාලය
11 සෙනසුරාදා අග්‍රශ්‍රාවක ධාතු ප්‍රදර්ශන කටයුතු සංවිධානය  සමන් දේවාලය, කුරුවිට, ඇහැලියගොඩ
12 ඉරිදා CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව රත්නපුර, කලවාන
13 සඳුදා   කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය
14 අඟහරුවාදා මිල කමිටුව හා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය
15 බදාදා (ර.ප්‍ර.නි.) ගිණුම් පියවීමට අදාළ ප්‍රගති පරීක්ෂාව කාර්යාලය හා පැල්මඩුල්ල, ඕපනායක
16 බ්‍රහස්පතින්දා කාර්යාල කටයුතු කාර්යාලය
17 සිකුරාදා සමාජ සංවර්ධන කටයුතු බලංගොඩ
18 සෙනසුරාදා ව්‍යාපෘති අවසන් ගෙවීම් ප්‍රගති පරීක්ෂාව ගොඩකවෙල, කොලොන්න
19 ඉරිදා CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව ඇලපාත, කලවාන
20 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය
21 අඟහරුවාදා ශ්‍රී පාද මාර්ගයේ චාරිකා කටයුතු පරීක්ෂාව පලාබද්දල, පවනැල්ල
22 බදාදා  මහජන දිනය කාර්යාලය
23 බ්‍රහස්පතින්දා  දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව කාර්යාලය
24 සිකුරාදා  ව්‍යාපෘති ප්‍රගති පරීක්ෂාව කල්තොට
25 සෙනසුරාදා ගිණුම් පියවීමේ රාජකාරි කාර්යාලය හා ක්ෂේත්‍රය
26 ඉරිදා CRIP ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව පැල්මඩුල්ල, රත්නපුර, අයගම
27 සඳුදා කාර්යාල රාජකාරි කාර්යාලය
28 අඟහරුවාදා පරිසර වැඩසටහන් කොලොන්න, ඇඹිලිපිටිය
29 බදාදා මහජන දිනය කාර්යාලය
30 බ්‍රහස්පතින්දා  සංවර්ධන ප්‍රගති පරීක්ෂාව ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට
31 සිකුරාදා  ආපදා නිවාස පරීක්ෂාව අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

පුවත් සහ සිදුවීම්