සබරගමු මහ සමන් දේවාලයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නිම කර මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 2018.09.20 දින ජන සතු කිරීම.
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window

පුවත් සහ සිදුවීම්